Koordinátor medziľudských vzťahov na pracovisku

Profesionálne riešenie konfliktných situácií zamestnancov na pracovisku. Služba koordinátora odbremeňuje zodpovednosť za koordináciu konfliktov riadiacich zamestnancov. Koordinátor rieši vzniknuté konflikty na pracovisku, spôsobené rozdielnosťou názorov, neetickým správaním, psychickým ubližovaním alebo iným.

Koordinátor navštevuje firmu 1* mesačne v dopredu dohodnutom termíne.

Služba koordinátora medziľudských vzťahov je poskytovaná celoročne.

Výhody koordinátora:

  • Prebratie zodpovednosti za riešenie knfliktných situácií
  • Odbremenenie riadiacich pracovníkov
  • Skvalitnenie vzťahov na pracovisku
  • Profesinálne riešenie situácií a pozitívny vplyv na prácu zamestnancov
  • Zvýšenie výkonnosti zamestnancov